Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

Phòng Tổ chức – Hành chính

  Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tổ chức nhân sự; Tiền lương; Chế độ chính sách; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Trường; Công tác thư ký, tổng hợp; Văn thư, lưu trữ, cơ yếu;

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong các lĩnh vực về xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý và khai thác tài sản, cơ sở vật chất của nhà