Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

Khoa Giáo dục nghề nghiệp

1175 lượt xem

KHOA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP:

1. Chức năng:

 • Giảng dạy các môn học, module các ngành nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp;
 • Giảng dạy các khóa ngắn hạn chuyên sâu;
 • Nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ;
 • Tiến hành sinh hoạt chuyên môn;
 • Biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy;

2. Nhiệm vụ:

 • Phối hợp với Phòng đào tạo xây dựng chương trình đào đạo trình độ cao đẳng, trung cấp và nghiên cứu khoa học;
 • Phối hợp với Trung tâm đào tạo thường xuyên xây dựng chương trình các khóa đạo tạo ngắn hạn chuyên sâu
 • Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình, ngân hàng đề thi trắc nghiệp và thực hành;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học; phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học đã được công bố, đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của Ngành và của thị trường lao động.
 • Tham gia các dự án dịch vụ phù hợp với chuyên môn của Khoa do Hiệu trưởng hiệu giao;
 • Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng kế hoạch, đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức vật tư, phôi liệu thực hành.
 • Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định, sắp xếp xưởng và thực hiện tiêu chuẩn 5S
 • Thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hằng năm theo kế hoạch;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Sơ đồ tổ chức:

Gdnn

4. Các chương trình đào tạo:

    4.1.  Danh sách chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp

Gdnn 2

4.2.  Danh sách các chương trình đào tạo sơ cấp (dự kiến tuyển sinh năm 2024)

Gdnn 3