Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

Petrovietnam tiết kiệm 6.558 tỉ đồng trong năm 2020

940 lượt xem
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang trở thành công việc thường xuyên, gắn liền với công tác chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như ý thức người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Trong những năm qua, Petrovietnam đã chủ động phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động tại Công ty Mẹ cũng như các đơn vị thành viên thông qua người đại diện của Tập đoàn về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dưới các hình thức phong phú như văn bản, mạng thông tin, hệ thống quản lý công văn nội bộ, thư điện tử…

Petrovietnam Tiet Kiem 6558 Ti Dong Trong Nam 2020

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã sẵn sàng vận hành thương mại

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, trong đó đề ra 6 mục tiêu cụ thể. Đáng chú ý như tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính và các lĩnh vực khác của Tập đoàn. Trong đó, tập trung triển khai các dự án cấp bách, dự án trọng điểm về dầu khí, nhằm đảm bảo đẩy nhanh và bù đắp tiến độ, sớm đưa vào vận hành thương mại. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt quan trọng bởi mỗi một dự án được hoàn thành không chỉ giúp Petrovietnam giảm thiểu tiền lãi vay còn đóng góp lớn cho công cuộc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là các dự án nguồn điện có công suất lớn tới 1.200 MW như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1…

Tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: tăng cường các giải pháp quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tập trung phối hợp các nguồn lực tại các đơn vị trong Tập đoàn. Từ đó, Petrovietnam đã nỗ lực vượt qua ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nhiều đợt giá dầu giảm sâu, khủng hoảng thừa trong sản xuất xăng dầu… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Cụ thể, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã tăng cường và thường xuyên kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa ra dự báo về rủi ro trong hoạt động. Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư chi phí đầu vào, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ dầu khí. Các đơn vị đều phấn đấu tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên so với kế hoạch được phê duyệt, tiết giảm chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, môi giới hoa hồng, hội nghị, khánh tiết… Mặt khác, Petrovietnam cũng đẩy mạnh và tập trung hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, đảm bảo theo nguyên tắc cơ chế thị trường, minh bạch, công khai thông tin.

Đặc biệt, trong năm 2020, Tập đoàn đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn thể cán bộ công nhân viên về thực hành tiết kiệm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại mỗi đơn vị trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Không nương nhẹ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi gây thất thoát, lãng phí trong sản xuất kinh doanh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân trong năm qua.

Song song với công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Petrovietnam đã đưa nội dung kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm vào kế hoạch kiểm tra hằng năm của Tập đoàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị thành viên xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, báo cáo thực tế công tác tiết kiệm, giám sát thực hiện tại các đơn vị theo định kỳ hằng tháng, quý. Người đại diện vốn của Tập đoàn tại các đơn vị phải xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và áp dụng hệ thống các định mức, làm cơ sở kiểm soát và tiết kiệm chi phí.

Tiếp tục thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Petrovietnam đã nghiêm chỉnh chấp hành Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, và các văn bản quy định của nhà nước. Công tác thực hành tiết kiệm đã thực sự trở thành công việc thường xuyên tại Petrovietnam, gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn thế nữa, đây còn là công tác có tính phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần đẩy mạnh hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản.

Kết quả, trong năm 2020, Petrovietnam đã tiết kiệm được 6.558 tỉ đồng. Trong đó, tiết kiệm từ chi phí quản lý đạt 1.822 tỉ đồng, tiết kiệm từ chi phí sản xuất kinh doanh đạt 4.418 tỉ đồng, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng đạt 318 tỉ đồng.

Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2021, Petrovietnam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn. Tập trung hoàn thành, sớm đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm đảm bảo đẩy nhanh và bù tiến độ.

Một số giải pháp tập trung của Petrovietnam như tổ chức triển khai và giám sát Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí để có thể điều chỉnh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất kinh doanh. Rà soát, hoàn chỉnh và tối ưu các quy trình kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh để hạn chế đến mức tối thiểu rủi ro, lãng phí về thời gian vận chuyển, kho bãi… Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện các giải pháp tối ưu hóa sản xuất các nhà máy, đẩy mạnh phát huy sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuật trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh.

Có thể thấy rằng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Petrovietnam. Những kết quả đạt được trong năm 2020 sẽ là cơ sở, động lực để Petrovietnam tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

Thành Công