Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

Phòng An toàn và Quản lý chất lượng

1123 lượt xem

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường; công tác an toàn cho toàn bộ các hoạt động của nhà Trường.

Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây:

a. Về công tác an toàn:

  • Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý HSE phù hợp với ISO 45001:2018, giám sát việc tuân thủ theo hệ thống quản lý HSE trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật của nhà Trường;
  • Giám sát và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn trong các hoạt động của nhà Trường;
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn – vệ sinh lao động, An toàn phòng chống cháy nổ của Nhà nước;
  • Xây dựng kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động, An toàn phòng chống cháy nổ hằng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các hoạt động của Trường;

b. Công tác quản lý chất lượng:

  • Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
  • Kiểm soát, cập nhật, cải tiến và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được phê duyệt và ban hành;
  • Nghiên cứu, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các chương trình đào tạo của quốc tế và của Bộ LĐTB&XH; đề xuất việc lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá và tổ chức đánh giá nội bộ các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế;
  • Đăng ký kiểm định chất lượng nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ LĐTB&XH.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.