Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

Phòng Đào tạo

1168 lượt xem

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo Trung cấp, Cao đẳng, và các chương trình liên kết đào tạo dài hạn; Công tác quản lý sinh viên; Công tác nghiên cứu khoa học; Triển khai đào tạo, tổ chức thi tốt nghiệp và cấp văn bằng cho sinh viên.

Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây:

a. Công tác tuyển sinh và đào tạo:

 • Chủ trì thực hiện tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quản lý đào tạo các lớp Cao đẳng, Trung cấp và liên thông, liên kết đào tạo dài hạn;
 • Chủ trì trong việc đề xuất mở ngành, nghề đào tạo Trung cấp, Cao đẳng, liên thông, liên kết của Trường;
 • Phối hợp với các Bộ phận để xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo các lớp hệ Trung cấp, Cao đẳng, liên thông, liên kết trong toàn Trường;
 • Đầu mối nghiên cứu và tiến hành xây dựng các nghề đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế;
 • Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến tổ chức đào tạo Cao đẳng, Trung cấp, liên thông, liên kết trong Nhà trường;
 • Quản lý công tác giảng dạy với các giáo viên giảng dạy các môn học/module không thuộc Khoa giáo dục nghề nghiệp;
 • Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp Cao đẳng, Trung cấp và liên thông, liên kết dài hạn của Trường.

b. Công tác khảo thí:

 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo đúng quy định;
 • Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các nghề, các trình độ đào tạo;
 • Chủ trì, phối hợp với các bộ môn xây dựng, quản lý, sử dụng và lưu trữ ngân hàng câu hỏi thi, quỹ đề thi hết môn học, thi tốt nghiệp. Lập kế hoạch thi và tổ chức và giám sát các kỳ thi;
 • Nghiên cứu, đề xuất các ứng dụng công nghệ vào công tác khảo thí.

c. Công tác sinh viên:

 • Thực hiện các công tác hỗ trợ sinh viên trong quá trình theo học tại Trường;
 • Thực hiện công tác quản lý sinh viên trong quá trình học tập tại Trường;
 • Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên; khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;

d. Công tác quản lý sinh viên ở ký túc xá:

 • Xây dựng các nội quy, quy chế của ký túc xá. Quản lý, giám sát việc sử dụng tài sản, các dụng cụ trang bị cho sinh viên trong ký túc xá; Kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những hành vi vi phạm quy chế của sinh viên theo đúng quy chế học sinh, sinh viên; Phối hợp với các bộ phận của Nhà trường quản lý, giáo dục sinh viên nội trú thực hiện tốt giờ học tự quản, tổ chức cho sinh viên làm vệ sinh hàng tháng;
 • Phối hợp với tổ bảo vệ, công an phường sở tại lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất tạm trú tại ký túc xá và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trong ký túc xá.

e. Công tác liên kết đào tạo:

 • Nghiên cứu đề xuất các chương trình liên thông, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực đào tạo dài hạn;
 • Phối hợp với các Trường liên kết tổ chức triển khai đào tạo các lớp liên thông, liên kết. Làm công tác quản lý lớp học.

f. Công tác nghiên cứu khoa học:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trường;
 • Chủ trì công tác nghiên cứu khoa học của Trường, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Tập đoàn giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.