Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

1024 lượt xem

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong các lĩnh vực về xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý và khai thác tài sản, cơ sở vật chất của nhà Trường.

Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây:

 1. Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của Trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 2. Công tác kế hoạch:
 • Là đầu mối phối hợp với các bộ phận xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm của nhà Trường trình PVN phê duyệt;
 • Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ phận triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. Đề xuất, tham mưu cho Ban giám hiệu và các bộ phận về các giải pháp thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD;
 • Là đầu mối theo dõi và tổng hợp tình hình SXKD; Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD theo quy định của PVN và của các cơ quan chức năng của nhà nước.
 1. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:
 • Là đầu mối chủ trì quản lý, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của Trường theo kế hoạch Tập đoàn giao;
 • Chủ trì và phối hợp với các bộ phận xây dựng định mức, đơn giá trong việc đầu tư, xây dựng cơ bản của Trường;
 • Chủ trì soạn thảo, cập nhật các quy định, văn bản pháp luật… liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản.
 1. Công tác quản lý và bảo hiểm cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị:
 • Đầu mối quản lý và khai thác tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị một cách an toàn và hiệu quả;
 • Đầu mối tiếp thị, kinh doanh và khai thác tài sản, cơ sở vật chất của nhà Trường;
 • Lập danh mục các trang thiết bị, máy móc của Trường, lên kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng định kỳ (không bao gồm các máy móc và thiết bị do Phòng TCHC quản lý);
 • Chủ trì và phối hợp với Phòng Thương mại dịch vụ, Phòng Tài chính kế toán xây dựng định mức, đơn giá trong công tác kinh doanh tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của Trường;
 • Đầu mối thực hiện công tác bảo hiểm rủi ro, cháy nổ các tài sản, cơ sở vật chất của Trường.
 1. Công tác thống kê, tổng hợp
 • Chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý cho Hiệu trưởng;
 • Lập biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn các bộ phận trong việc lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch;
 • Quản lý, điều phối, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, tài sản của Trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.