Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

Phòng Tài chính – Kế toán

1079 lượt xem

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách trước Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán và kiểm tra, giám sát tài chính, kế toán; quản lý tài sản của Trường.

Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây:

  • Thực hiện và đảm bảo công tác tài chính, kế toán, thống kê của PVMTC thống nhất với PVN, đảm bảo tuân thủ luật Kế toán, chuẩn mực về chế độ kế toán, luật Thống kê và các chế độ quản lý tài chính hiện hành;
  • Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán – thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo quy định;
  • Kiểm tra dự toán, quyết toán và thanh toán các chi phí, các hợp đồng do Trường ký kết; Đầu mối thu hồi công nợ;
  • Phối hợp để xây dựng kế hoạch hàng năm của Trường, triển khai, quản lý và kiểm soát các khoản mục chi phí theo chỉ tiêu kế hoạch tài chính. Lập các báo cáo tài chính theo chế độ tài chính kế toán;
  • Quản lý các tài khoản của Trường được mở tại các Ngân hàng, quản lý việc luân chuyển tiền tệ các tài khoản hợp lý, hiệu quả, phù hợp với các quy định của Nhà nước, PVN; Quản lý công tác chuyển đổi ngoại tệ nếu có…
  • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Hiệu trưởng.
  • Quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.