Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

Phòng Thương mại dịch vụ

1021 lượt xem

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác marketing, thương mại cho các loại hình dịch vụ (đào tạo, kỹ thuật) của nhà Trường.

Nhiệm vụ: thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, những nhiệm vụ chính sau đây:

  • Đầu mối chủ trì công tác marketing cho toàn bộ các loại hình dịch vụ (đào tạo, kỹ thật) của Trường;
  • Chủ trì xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu, chào thầu, đàm phán, soạn thảo, quản lý và giám sát việc thực thi các hợp đồng kinh tế, hợp đồng đào tạo, hợp đồng thương mại, hợp đồng hợp tác trong toàn Trường; Là đầu mối xử lý giải quyết các tranh chấp trong thương mại;
  • Là đầu mối thực hiện xây dựng quy trình đấu thầu/chào thầu, quy trình mua sắm, lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định của PVN và pháp luật;
  • Thực hiện công tác thương mại, mua sắm vật tư, thiết bị đảm bảo tiến độ, chất lượng phục vụ công tác dịch vụ đào tạo và dịch vụ kỹ thuật của Trường;
  • Thực hiện giao nhận logistic đường bộ, đường biển, đường hàng không; thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa; Bảo hiểm hàng hóa và tài sản của các hợp đồng thương mại; Thực hiện báo cáo cơ quan hải quan tình hình xuất nhập khẩu;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.